Pedagog szkolny

Na terenie naszej szkoły działa pedagog szkolny, pani Renata Wiśniak, która pracuje w następujących godzinach:

 • Poniedziałek: 12:00 – 17:00
 • Czwartek: 11:00 – 15:00
 • Piątek: 9:00 – 11:00

Pedagog szkolny zajmuje się:

 • udzielaniem pomocy z zakresu psychologii i pedagogiki według indywidualnych potrzeb uczniów;
 • prowadzeniem badań i diagnozą indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów;
 • określaniem predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań uczniów w celu znalezienia przyczyn trudności w funkcjonowaniu i nauce poprzez badanie możliwości psychofizycznych podopiecznych;
 • diagnozą sytuacji wychowawczych w placówce, aby efektywnie rozwiązywać problemy uczniów, które blokują ich pełny udział
 • w życiu szkoły;
 • podejmowaniem efektywnych działań mających na celu profilaktykę uzależnień i innych częstych problemów dotykających dzieci i młodzież;
 • podejmowaniem i prowadzenie interwencji, a także działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • praca z uczniami z zaburzeniami rozwojowymi w celu minimalizacji ich skutków;
 • zapobieganiem pojawianiu się zaburzeń zachowania u uczniów,
 • podejmowaniem różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • współpracą z nauczycielami i rodzicami w rozwijaniu możliwości, uzdolnień i predyspozycji indywidualnych uczniów;
 • wsparciem wychowawców i nauczycieli w udzielaniu pomocy pedagogicznej, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz potrzeb uczniów, określaniu źródeł niepowodzeń edukacyjnych uczniów, a także analizowaniu barier utrudniających mu funkcjonowanie w placówce.