Rekrutacja 2020/2021

Zasady rekrutacji do I klasy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”:

  • Od 2 marca 2020 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” wydawane są podania do szkoły oraz kwestionariusze osobowe dla zainteresowanych uczniów.
  • Do 11 maja 2020 r. kandydaci składają dokumenty (podanie do szkoły, kwestionariusz osobowy, zaświadczenie lekarskie, 3 zdjęcia) w sekretariacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”.
  • Do 30 czerwca 2020 r.uczniowie składają kserokopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  • Kandydaci są powiadamiani o dopuszczeniu do egzaminu sprawnościowego na co najmniej 7 dni przed jego terminem.
  • Egzamin sprawnościowy odbędzie się w dniach 15 i 16 maja 2020 r. na hali przy ul. Reja 10 w Jastrzębiu-Zdroju.
  • Należy wybrać jeden termin i odpowiednio wcześniej (do 7 maja 2020 r.) poinformować (mailowo lub telefonicznie), który termin został wybrany. Egzamin sprawnościowy odbędzie się w godzinach 10.00 – 12.00.
  • Na podstawie wyników przeprowadzonych testów sprawnościowych i analizy wyników na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej Komisja Rekrutacyjna ustala listę uczniów przyjętych. Osoby przyjęte mogą się o tym dowiedzieć osobiście lub poprzez rodziców w sekretariacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”.
  • Organem odwoławczym od decyzji o nieprzyjęciu ucznia przez Komisję Rekrutacyjną jest Dyrektor Szkoły działający w porozumieniu z organem prowadzącym. Rodzicom kandydatów przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły oraz telefonicznie:

ul. Janusza Kusocińskiego 47

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. +48 (032) 43 400 44 – Sekretariat Szkoły

tel. +48 669 127 446 – Dyrektor Szkoły

e-mail: szkola@jastrzebskiwegiel.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA: