Międzynarodowy Dzień Tolerancji

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu
i sposobów na bycie człowiekiem.
Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary.
Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek.
Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”

Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji

W 1996 roku Zgromadzenie Ogólne zachęciło państwa członkowskie do obchodów w dniu 16 listopada Międzynarodowego Dnia Tolerancji, któremu towarzyszyć mają działania skierowane zarówno do placówek oświatowych, jak i szerszego kręgu społeczeństwa (rezolucja A/RES/51/95 z 12 grudnia). Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego była następstwem Roku Tolerancji, ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne w 1993 roku (rezolucja A/RES/48/126) z inicjatywy Konferencji Generalnej UNESCO.
16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań.

W Deklaracji państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:
– respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
– uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
– umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
– docenianie rozmaitości kultur;
– otwarcie na cudze myśli i filozofię;
– ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
– uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

W Deklaracji UNESCO państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu:
– znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji;
– zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;
– wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.