Rekrutacja 2020/2021

Z powodu pandemii koronawirusa zdecydowaliśmy o przedłużeniu terminów naboru do naszej szkoły. Poniżej przedstawiamy Wam nowe terminy. Kandydatów zainteresowanych przyjazdem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Ważne daty:

2 marca 2020 r. – Otwarcie rekrutacji;

11 maja 2020 r. – Termin składania dokumentów przed testami sprawnościowymi w dniu 16.05.2020 r.

16 maja 2020 r. – I termin testów sprawnościowych;

06 czerwca 2020 r. – Termin składania dokumentów przed testami sprawnościowymi w dniu 13.06.2020 r.

13 czerwca 2020 r. – II termin testów sprawnościowych;

20 czerwca 2020 r. – Termin składania dokumentów przed testami sprawnościowymi w dniu 27.06.2020 r.

27 czerwca 2020 r. – III termin testów sprawnościowych;

3 lipca 2020 r. – Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;

Listy przyjętych do szkoły zostaną ogłoszone do 10 sierpnia 2020 r. (po otrzymaniu niezbędnych dokumentów).

29 sierpnia 2020 r. – termin ewentualnego naboru uzupełniającego.

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”:

  • Od 2 marca 2020 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” wydawane są podania do szkoły oraz kwestionariusze osobowe dla zainteresowanych uczniów.
  • Do 11 maja 2020 r. kandydaci biorący udział w pierwszym terminie testów sprawnościowych składają dokumenty (podanie do szkoły, kwestionariusz osobowy, zaświadczenie lekarskie, 3 zdjęcia) w sekretariacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”. Dla kandydatów uczestniczących w kolejnych testach uzupełniających terminami na złożenie powyższych dokumentów są odpowiednio: 6 czerwca 2020 r. , 20 czerwca 2020 oraz 22 sierpnia 2020 r. Można tego dokonać również drogą elektroniczną, wysyłając dokumenty na adres: szkola@jastrzebskiwegiel.pl
  • Do 30 czerwca 2020 r. uczniowie składają świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  • Kandydaci są powiadamiani o dopuszczeniu do egzaminu sprawnościowego na co najmniej 5 dni przed jego terminem.
  • Pierwszy termin egzaminu sprawnościowego to 16 maja 2020 r. na hali przy ul. Reja 10 w Jastrzębiu-Zdroju.
  • Kolejne terminy egzaminów sprawnościowych to: 13 czerwca 2020 r., 27 czerwca 2020 r. i 29 sierpnia 2020 r. Przed każdym z wymienionych terminów kandydat powinien telefonicznie potwierdzić swój udział w testach pod numerem telefonu +48505080830, Szkoła zastrzega sobie odwołanie terminu testów z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
  • Na podstawie wyników przeprowadzonych testów sprawnościowych i analizy świadectwa ukończenia szkoły podstawowej Komisja Rekrutacyjna ustali listę uczniów przyjętych. Osoby przyjęte mogą się o tym dowiedzieć osobiście lub poprzez rodziców w sekretariacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły nastąpi do 10 sierpnia 2020 r. Lista zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona 3 lipca 2020 r.
  • Organem odwoławczym od decyzji o nieprzyjęciu ucznia przez Komisję Rekrutacyjną jest Dyrektor Szkoły działający w porozumieniu z organem prowadzącym. Rodzicom kandydatów przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły oraz telefonicznie:

ul. Janusza Kusocińskiego 47

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. +48 (032) 43 400 44 – Sekretariat Szkoły

tel. +48 669 127 446 – Dyrektor Szkoły

e-mail: szkola@jastrzebskiwegiel.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Podanie do szkoły i kwestionariusz osobowy – NIEPUBLICZNA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „JASTRZĘBSKI WĘGIEL”Pobierz

2. Podanie do szkoły i kwestionariusz osobowy – NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „JASTRZĘBSKI WĘGIEL”Pobierz