RODO

1. Administratorem danych osobowych dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” w Jastrzębiu-Zdroju 44-330, przy ul. Kusocińskiego 47 wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000001559.

2. Informacje na temat przetwarzanych danych można uzyskać:

  • telefonując pod numer: 32 474 00 44;
  • pisząc na adres mailowy: szkola@jastrzebskiwegiel.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: ul. Kusocińskiego 47, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) przeprowadzenia procesu rekrutacji szkolnej, a co za tym idzie realizacji obowiązku szkolnego, na podstawie Ustawy z dnia
7 września 1991 roku – O systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz art. 6, lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

b) wizerunek dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły i portalach społecznościowych np. Facebook, Twitter, ect. na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

c) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów.

5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
W przypadku danych przekazanych na podstawie zgody przysługuje także Państwu prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

6. Dane osobowe pozyskane podczas procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do placówki (szkoły), a w przypadku nieprzyjęcia do placówki przez okres trzech miesięcy.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane:

  • podmiotom współpracującym na podstawie odpowiednich umów powierzenia danych,
  • podmiotom, którym należy udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10. Mają Państwo prawo od cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, pozyskane dane zostaną usunięte.

11. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.